Giới thiệu Phòng Quản trị - Đầu tư

GIỚI THIỆU

 • Phòng Quản trị - Đầu tư được thành lập theo quyết định số 47/QĐ-CĐKTKTV ngày 15 tháng 1 năm 2013 dựa trên cơ sở sát nhập Phòng Kế hoạch  và Trung tâm dịch vụ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổng hợp hoạt động trong toàn trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường;
 • Lập kế hoạch năm, quý, tháng về các nhu cầu vật tư để đáp ứng đầy đủ cho hoạt động đào tạo của toàn trường; Xây dựng kế hoạch tổng hợp về hoạt động và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong toàn trường.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng c bản theo dự án, quản lý các công trình xây dựng cơ bản; sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất của nhà trường (nhà xưởng, điện, nước, ….).
 • Tổ chức quản lý cơ sở vật chất của trường (về số lượng, lý lịch từng loại tài sản, máy móc, vật tư, thiết bị, ….). Đầu tư hệ thống điện, nước và kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ HSSV theo dõi tình hình sử dụng điện nước trong toàn trường, phân tích tình hình và để xuất các giải pháp quản lý.
 • Hướng dẫn các phòng, khoa thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục, quy định về quản lý tài sản và cơ sở vật chất (xuất - nhập, mua bán, giao - nhận tài sản, thanh lý tài sản, quản lý kho hàng, …).
 • Thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, vật tư dùng cho xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất,…
 • Đề xuất để Hiệu Trưởng quyết định trong việc điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hiện khoa học, thực tập sản xuất và ký túc xá học sinh - sinh viên.
 • Thực hiện công tác quản lý hệ thống điện, nước, cây xanh cảnh quang môi trường trong Nhà trường.
 • Đảm bảo tốt nhất công tác vật tư , thiết bị cho công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường.
 • Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường.
 • Thực hiện các công việc phục vụ khác theo yêu cầu và phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM/HỌC VỊ
CHỨC VỤ
EMAIL
1 Cao Trọng Phương Cử nhân khoa học Phó trưởng phòng
Phụ trách phòng

ctphuong@vetc.edu.vn

2 Bùi Thanh Quốc Cử nhân khoa học Phó Trưởng phòng
Trưởng Ban Quản lý dự án
btquoc@vetc.edu.vn
3 Hà Đại Hải Kỹ sư xây dựng Chuyên viên
Thành viên Ban QLDA

4 Huỳnh Hữu Tâm
Cử nhân khoa học Tổ trưởng Quản trị

5 Đoàn Tuấn Sơn KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên viên
6 Nông Văn Nam
Nhân viên kỹ thuật
7 Đinh Thị Thanh Cử nhân luật Chuyên viên
8 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân luật Giảng viên kiêm nhiệm
9 Trần Ngọc Bích
10 Nguyễn Thanh Nguyên
11 Nguyễn Thị Kim Nhung
12 Phạm Thị Lan
13 Vũ Xuân Của Cử nhân kế toán Nhân viên kỹ thuật
14 Lê Minh Yến
15 Huỳnh Thị Nhung
16 Từ Mộng Thanh
16 Nguyễn Thanh Phu Nhân viên kỹ thuật

LIÊN HỆ
Phòng Quản trị - Đầu tư
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 966 927 - Fax: (08) 38 960 561
Email:
qtdt@vetc.edu.vn