ĐỘI NGŨ CÁN BỘ -  GIẢNG VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM


Tổng số CB - GV - CNV  là 260 , trong đó :
Tiến sĩ: 01
Thạc sĩ: 45
Cao học:73
Đại học: 87
Khác :   54

Tổng số giảng viên toàn trường: 178

-Khoa Công nghệ Dệt may: 21
-Khoa Thiết kế thời trang: 17
-Khoa Cơ điện: 27
-Khoa Ngoại ngữ - Tin học: 24
-Khoa Tài chính - Kế toán: 20
-Khoa Quản trị kinh doanh: 24
-Khoa Khoa học cơ bản: 17
-Cơ sở 2 : 28

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ -  GIẢNG VIÊN - CNV CÁC PHÒNG, KHOA
Khoa Công nghệ Dệt may
Khoa Ngoại ngữ - Tin học
Khoa Thiết kế thời trang
Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Tài chính kế toán
Khoa Quản trị kinh doanh
Phòng Công tác HSSV
Phòng Thanh tra, Khảo thí và DBCLGD
Phòng Tài chính kế toán
Phòng Quản trị - Đầu tư
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Đào tạo