Hoàn tất thủ tục xét, thi, cấp bằng tốt nghiệp, thanh toán, công nợ đối với sinh viên tốt nghiệp 2017