Hòa nhịp cùng ngày 09 tháng 11, "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

       Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

      Ở nước ta, ngày 9/11/945 được Nhà nước đặt là Ngày Pháp luật, đánh dấu ngày ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

      Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là dịp để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

       Hằng năm, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Viantex TP. Hồ Chí Minh tích cực chỉ đạo công tác tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức và HSSV của trường, bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo tổ chức tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật; giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tuân thủ luật giao thông; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên tổ chức các cuộc thi “Sinh viên và pháp luật”, “Năm An toàn giao thông”…

      Cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh luôn xác định việc thực hiện ngày pháp luật không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ Hiến pháp, các đạo luật trong nước và quốc tế mà còn thể hiện ở nội dung chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, quy chế của nhà trường như: Đi làm, đi học đảm bảo đúng giờ giấc, đảm bảo về đồng phục, không lãng phí thời giờ làm việc, học tập, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, bảo vệ cảnh quan môi trường, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và đạt hiệu quả…  và hoàn thành tốt công việc/bổn phận của mình nhằm góp phần xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh. Ngày 9/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng, đặc biệt như là một lời nhắc nhở, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và HSSV nhà trường để “Ngày Pháp luật” không chỉ là 1 ngày mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm.

      Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là  “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.