Kế hoạch đào tạo các lớp chuyên đề của khoa Ngoại ngữ - Tin học

Kế hoạch đào tạo lớp chuyên đề "lắp ráp, cài đặt bảo trì máy tính"