Kế hoạch học lại các môn học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Tin học đối với sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2017