Kế hoạch học lại của Khoa Ngoại ngữ - Tin học cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017