Kế hoạch học lại của Khoa Ngoại ngữ - Tin học đối với sinh viên đăng ký xét, thi lại tốt nghiệp năm 2017