Kế hoạch hướng dẫn HSSV tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề - HK2, NH 2016-2017