Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018, ngành Công nghệ may