Kế hoạch tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh nhân ngày 08 tháng 03