Kể hoạch tổ chức cho HSSV tự rèn luyện tay nghề ở xưởng tháng 02/2017