Kế hoạch tổ chức cho HSSV tự rèn luyện tay nghề tháng 03/2017

HSSV có nhu cầu tham gia để thực hiện bài tập được giao hoặc bản thân muốn tự nghiên cứu thêm.