Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm học 2016 – 2017 của nhà trường