Kế hoạch tổ chức học tập môn học GDQP-GDTC đợt 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Tuần 27 - tuần 30)