Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân -SVHS" năm học 2017-2018 (Đợt 1, từ ngày 25-27/07/2017)