Kế hoạch tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề HKI, năm học 2016-2017