Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018, tuần 09 và 10 tại cơ sở 1