Thời khóa biểu các lớp Tiếng anh giao tiếp; Vẽ Corel; Tiếng Anh căn bản; Tin học căn bản