Thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề về Ngoại ngữ, Tin học