Thông báo đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên trình độ cao đẳng chính quy, khối lớp CĐ16 và CĐ17