Thông báo đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2017-2018