Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi chiều ngày 25/12 và 26/12/2017