Thông báo kết qủa đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2018-2019, đối với sinh viên trình độ cao đẳng chính quy, khối lớp CĐ16 và CĐ17