Thông báo thay đổi giờ vào học các ca học

Từ ngày 04/09/2017 Nhà trường thay đổi giờ vào học và ra về của các ca học:  Sáng từ 7g30; Chiều từ 12g30 và Tối từ 17g00