Thông báo tổ chức ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản