Thông báo v/v tổ chức thi lại Tin học, Tiếng Anh 2