Tổ chức thi lại học phần Tin học Căn bản và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với sinh viên các khối lớp CD15, CD16, CD17