Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 11/05/2020

Hiệu trưởng nhà trưởng thông báo đến các đơn vị trực thuộc trường thực hiện một số nội dung sau: Cho toàn bộ học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020 (Kể cả việc thi lại học kỳ I, năm học 2019-2020); Từ ngày 11/05/2020 trở lại … Đọc tiếp