Hướng dẫn trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ Công văn số 8141-CV/BTGTW về việc trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Toàn văn nội dung như sau: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc … Đọc tiếp

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 11/05/2020

Hiệu trưởng nhà trưởng thông báo đến các đơn vị trực thuộc trường thực hiện một số nội dung sau: Cho toàn bộ học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020 (Kể cả việc thi lại học kỳ I, năm học 2019-2020); Từ ngày 11/05/2020 trở lại … Đọc tiếp