ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP)

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

                – Phòng Đào tạo.

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:………………………………. Nơi sinh (Tỉnh/TP)……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Học lớp:………………………………….. Trình độ đào tạo:………………………………………………

Ngành:……………………………………. Hệ:…………………………. Khóa học:………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu chứng nhận cho tôi đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp).

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn.

                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn     (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Tải về mẫu ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP) file word

Viết một bình luận