ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. HCM

– Phòng Đào tạo.

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………………..            

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu và phòng Đào tạo xác nhận tôi đã tốt nghiệp ngành ……………………..trình độ ……………………., hệ …………., thời gian đào tạo ……..năm (từ năm……… đến năm………)

Lý do : ……………….

Kính mong Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xem xét và xác nhận cho tôi như nội dung trên.

Xin chân thành cảm ơn.

  Ngày ……..tháng…… năm
  Người viết đơn    

Tải về ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG TỐT NGHIỆP file word

Viết một bình luận