Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 11/05/2020

Hiệu trưởng nhà trưởng thông báo đến các đơn vị trực thuộc trường thực hiện một số nội dung sau:

  1. Cho toàn bộ học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 10/05/2020 (Kể cả việc thi lại học kỳ I, năm học 2019-2020); Từ ngày 11/05/2020 trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu tuần 01 học kỳ II, năm học 2019-2020
  2. Các nội dung khác vui lòng đọc tại thông báo số 227/TB-CĐKTKTV
Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 11/05/2020

Viết một bình luận